Formularz zgłoszeniowy - pola z * są wymagane

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem praktyk i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie praktyki.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Festiwal Biegów, Niskowa 161, 33-395 Chełmiec (dalej „FFB”), Pani/Pana danych osobowych.

 Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Festiwal Biegów, Niskowa 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795.

 1. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FFB jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 45. Adres e-mail FFB: wolontariat@festiwalbiegow.pl
 2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) FFB przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. umieszczania danych w wewnętrznym systemie FFB osób zapraszanych do udziału w charakterze praktykanta w wydarzeniach organizowanych przez FFB w szczególności Restiwalu Biegowego
  2. kontaktowanie się w sprawach związanych z rozpoczęciem praktyk na wyżej wymienionych wydarzeniach
  3. przygotowanie, wydrukowanie, przetłumaczenie i wydanie identyfikatora.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 5. pracownicy i współpracownicy FFB;
 6. pracownicy i współpracownicy podmiotów zewnętrznych współpracujących z FFB przy organizacji przez FFB w szczególności Instytut Studiów Wschodnich, Forum Ekonomiczne, Festiwal Biegowy
 7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest ​pani/pana zgoda. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w programie praktyk 12. Festiwalu Biegowego.
 8. Mam Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez FFB.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 11. W związku z przetwarzaniem przez FFB Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FFB Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. FFB nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Copyright © 2021 by ISW.
All Rights Reserved.